บรรยายให้ความรู้แก่คณะอุตสาหกรรมเกษตร

กิจกรรม

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 บรรยายให้ความรู้แก่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภายใต้โครงการซักซ้อมความเข้าใจหมวดค่าใช้จ่ายและการจัดเก็บหลักฐานการเงินภายใต้งานบริการวิชาการ ณ ห้องประชุม 2204 อาคาร 2 ชั้น 2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยวิทยากรบรรยาย คุณอัจฉรา เฮียงโฮม ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน บรรยายในหัวข้อ เรื่อง “การกำกับดูแลควบคุมภายในโครงการพัฒนาวิชาการของโครงการ” ซึ่งมีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าฟังบรรยาย จำนวน 20 คน