บรรยายให้ความรู้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์

กิจกรรม

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 บรรยายให้ความรู้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภายใต้โครงการโครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการฝ่ายบริการวิชาการ คณะทำงานโครงการพัฒนาวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ โรงแรม U Khao Yai จ.นครราชสีมา โดยวิทยากรบรรยาย คุณอัจฉรา เฮียงโฮม ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน และคุณพงศ์พงา เนตรหาญ รองผู้อำนวยการสำนักงานฯ ร่วมกันบรรยายในหัวข้อ เรื่อง “แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2563 และการตรวจสอบ/การจัดเตรียมหลักฐานเพื่อการตรวจสอบโครงการพัฒนาวิชาการ ความเข้าใจในข้อบังคับ มก.ว่าด้วยการพัฒนาวิชาการ และกรณีศึกษา” เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำโครงการพัฒนาวิชาการ การจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ ซึ่งมีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าฟังบรรยาย จำนวน 40 คน