ตรวจเยี่ยมวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

กิจกรรม

โครงการประชุมตรวจเยี่ยมวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครของคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีการประชุมตรวจเยี่ยม เมื่อวันที่ 23-24 มีนาคม 2564 เพื่อติดตามและสอบทานการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการทรัพย์สิน การจัดหารายได้ และการเรียนการสอนของส่วนงานในวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เพื่อให้คำแนะนำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุง โดยผู้บริหารและบุคลากรของวิทยาเขต ได้แนะนำข้อมูลต่างๆ ที่สำคัญ และได้พาไปเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ได้แก่ ศูนย์วิจัยพืชกัญชาและพืชเศรษฐกิจ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร “KU Cannabis” อุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และโครงการพัฒนาการผลิตและแปรรูปสัตว์น้ำประจำถิ่น เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร