คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

หมวด ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ

หมวด หลักเกณฑ์การจ่ายเงินและค่าตอบแทน

หมวด ค่าพวงหรีดและค่าสวดพระอภิธรรมศพ

หมวด การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

หมวด การคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนเงินยืมไปราชการต่างประเทศ

หมวด หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

หมวด หลักเกณฑ์การรับเงิน เบิกเงิน หลักฐานการจ่ายเงิน และรายงานการเงิน

หมวด หลักเกณฑ์การจ่ายเงินประจำตำแหน่ง และค่าตอบแทน

หมวด หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าของที่ระลึก จากเงินรายได้


จำนวนผู้เข้าชม

Visit counter For Websites