กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้การเข้าศึกษาดูงานตรวจสอบภายในของ สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กิจกรรม

เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดทำโครงการกิจกรรมศึกษาดูงาน เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ที่สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้ผู้ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมุมมองในการปฏิบัติงานในแต่ละด้านกับผู้ตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ และนอกจากนั้นผู้ตรวจสอบภายในยังสามารถนำสิ่งที่ได้รับจากการศึกษาดูงานมาปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้ โดยสำนักงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้โดยมีผู้เข้าศึกษาดูงาน จำนวน ๙ คน ซึ่งสำนักงานฯ ได้บรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานในเรื่องต่างๆ ดังนี้
๑. การจัดทำแผนการตรวจสอบตามเกณฑ์การบริหารความเสี่ยง
๒. การทำหน้าที่ของฝ่ายเลขานุการในการสนับสนุนคณะกรรมการตรวจสอบและการกำกับดูแลระบบตรวจสอบภายในจากคณะกรรมการตรวจสอบ
๓. ระบบปฏิบัติการ (IT ที่ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานตรวจสอบ)
๔. การสร้างสมรรถนะให้แก่ผู้ตรวจสอบภายในของสำนักงานตรวจสอบภายใน