กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายบางประเภทจากเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ku.1