ประกาศ มก. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดประชุมในประเทศ และต่างประเทศ

ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประกาศ-มก-เรื่อง-กำหนดเกณฑ์วิธีการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม-การจัดประชุมใน-ป-และ-ตปท