กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสมนาคุณวิทยากร และค่าตอบแทนบทความ พ.ศ. 2540

ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
thank-54