การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550

ระเบียบกระทรวงการคลัง
การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ-พ.ศ.-2550