โครงการสัมมนา เรื่อง “สร้างประสิทธิภาพ เพิ่มประสิทธิผล งานตรวจสอบภายในให้กับองค์กร”

กิจกรรม

สำนักงานตรวจสอบภายในจัดโครงการฯ เพื่อสร้างความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน โดยเชิญวิทยากรทรงคุณวุฒิจากสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ร่วมด้วย เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ซึ่งผลการประเมินผู้ตรวจสอบภายในมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการฯ ในภาพรวมในระดับมาก โดยผู้ตรวจสอบภายในสามารถนำประสบการณ์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ตรวจสอบภายในและวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายในมีความเข้าใจในความคาดหวังของผู้บริหารและผู้รับตรวจที่มีต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการทำงานสรุปรายละเอียดได้ ดังนี้

การระดมความคิดเห็นและการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ เพื่อสร้างประสิทธิภาพ เพิ่มประสิทธิผล งานตรวจสอบภายในให้กับองค์กร

เนื่องจากปัจจุบันมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในได้เปลี่ยนแปลงไป ผู้ตรวจสอบภายในจึงจำเป็นต้องพัฒนาตนเองและคุณภาพงานให้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งในด้านความรู้ความสามารถ รวมไปจนถึงบุคลิกภาพของผู้ตรวจสอบภายใน โดยงานตรวจสอบยุคใหม่มุ่งเน้นในเรื่องของการวิเคราะห์ ประเมินผล เพื่อให้ความเชื่อมั่นและคำปรึกษาแนะนำแก่ผู้รับตรวจทุกระดับ ดังนั้น การเข้าใจถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากงานตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารหรือผู้รับตรวจจึงมีความสำคัญเพื่อให้สามารถเข้าถึงปัญหาตลอดจนสามารถแก้ไขสาเหตุที่แท้จริงได้

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้ตรวจสอบภายในยุคใหม่ และแบ่งปันประสบการณ์จากการทำงานร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน โดยผู้ตรวจสอบภายในต้องยึดหลักจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความซื่อสัตย์ การรักษาความลับ ความเที่ยงธรรม และความรู้ความสามารถตลอดจนการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้ตรวจสอบภายในเกิดการเรียนรู้ ซึ่งถือเป็นการสื่อสารให้ผู้ตรวจสอบภายในทุกคนเห็นภาพงานตรวจสอบในอนาคตเป็นภาพเดียวกัน อันจะก่อให้เกิดการทำงานเป็นทีมและสร้างความสามัคคีภายในหน่วยงาน