กิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ แก่คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

กิจกรรม

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ ที่ผ่านมา สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บรรยายให้ความรู้แก่ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ภายใต้ “โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการพัฒนาวิชาการ การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดเก็บหลักฐานเพื่อการเบิกจ่าย ประจำปี ๒๕๖๗” สำหรับอาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ และผู้สนใจ ณ ห้องประชุม ๑ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โดยวิทยากรบรรยาย คุณพงศ์พงา เนตรหาญ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน บรรยายในหัวข้อเรื่อง “ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับโครงการพัฒนาวิชาการ และการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานให้มีความพร้อม เพื่อรองรับการตรวจจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย” โดยมีผู้เข้าฟังการบรรยาย จำนวน ๒๐ คน