การขอเข้าศึกษาดูงานตรวจสอบภายในของ กองตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กิจกรรม

กองตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้มีความเหมาะสม เป็นไปอย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน รวมถึงส่งเสริมพัฒนาทักษะของผู้ตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน โดยกองตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงานที่สำนักงานตรวจสอบภายใน ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น. โดยมีผู้เข้าศึกษาดูงาน จำนวน 12 ราย ซึ่งสำนักงานฯ ได้บรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานในเรื่องต่างๆ ดังนี้

  1. การวางแผนการตรวจสอบ
  2. การประเมินการประกันและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร
  3. การตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
  4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์