การขอยกเว้นการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

กฎระเบียบมติคณะรัฐมนตรีและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานพัสดุ
การขอยกเว้นการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้