โครงการ “แนวทางในการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการวงเงิน 100,001.00 – 500,000.00 บาท และการเบิกจ่าย”

กิจกรรม

โครงการ “แนวทางในการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการวงเงิน 100,001.00 – 500,000.00 บาท และการเบิกจ่าย” หัวข้อ การเบิกจ่าย วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ อาคารมนุษยศาสตร์ 1 ชั้น 1 ห้อง 105 คณะมนุษยศาสตร์