เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และเกณฑ์มาตรฐานระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

แบบฟอร์ม