เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และเกณฑ์มาตรฐานระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) (KU.ERM 4)

แบบฟอร์ม