สารจากผู้อำนวยการ

สำนักงานตรวจสอบภายใน มีกรอบการดำเนินงานภายใต้การกำกับและให้คำปรึกษาของคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อสนองตอบกับนโยบายและการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยภายใต้หลักธรรมมาภิบาล จึงต้องอาศัยความเข้าใจและความร่วมมือจากทุกๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ในการช่วยแก้ปัญหาร่วมกัน โดยมีหลักการและแนวทางเสาหลักให้ยึดถือปฏิบัติที่ถูกต้องชัดเจน เพื่อป้องกันเหตุแห่งความเสียหายที่ร้ายแรงมิให้เกิดขึ้น และสร้างความเชื่อมั่น ความเชื่อถือแก่องค์กร 

ประกอบกับในปัจจุบันการทำงานภายใต้เทคโนโลยีมีความจำเป็นยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในสภาวะการแพร่ระบาดของโรคระบาดโควิด-19 ที่ทำให้ต้องทำงานแบบ new normal โดยใช้เทคโนโลยี ทั้งการทำงาน work from home การเรียน การสอบ และการประชุมสัมมนา แบบ on line 

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สำนักงานตรวจสอบภายในจึงมีเป้าหมาย ในการเร่งพัฒนาปรับปรุงงานด้านการตรวจสอบ พัฒนาทักษะของบุคลากร และกระตุ้นการปรับตัวของผู้ตรวจสอบภายในให้พร้อมเรียนรู้ และพัฒนาไปสู่การตรวจสอบได้ทั้ง on-site และ off-site รวมถึงการจัดหา พัฒนา เครื่องมือ เทคโนโลยีมาช่วยในการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล