หน้าแรก แนะนำหน่วยงาน โครงสร้าง บุคลากร About us
Main menu
การตรวจสอบภายใน
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
การบริการวิชาการ
การประกันคุณภาพ
รายงานประจำปี
คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
 
   
   การตรวจสอบภายใน
 
 
     
 
 
 
   
 
© Copy right 2009 :: สำนักงานตรวจสอบภายใน
50 พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพ 10900
Email contact :: rsk@ku.ac.th